DAİMFED

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu
KURUMSAL

Çalışma Biçimi

DAİMFED amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:

1. Dernek amaçlarını ve çalışma konularını gerçekleştirmek için, Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel düzeyde faaliyet gösteren , ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayiciler, iş adamları, dernekler, vakıflar, şirketler ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip vakıf, konfederasyon vb. kuruluşlar kurabilir, kurulmuş olanlara üye olabilir.

2. Uluslararası beraberlik ve işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde; – Uluslararası faaliyette bulunabilir, – Yasal koşulları yerine getirmek kaydıyla, benzer amaçla yurt dışında kurulmuş vakıf, birlik, konfederasyon ve benzeri kuruluşlara üye olabilir, – Yurt içinde veya yurt dışında vakıf, birlik, konfederasyon ve benzeri kuruluşlar kurabilir, kurulmuş olanlara üye olabilir, – Yabancı kuruluşlar tarafından yurt içinde yasal koşulları yerine getirilerek kurulan kuruşlara (konfederasyon vb.) üye olabilir.

3. Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.

4. Federasyon amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisap, tesis, terkin veya fek edebilir.

5. Yardım ve bağış alabilir ve verebilir; koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

6. Amaç ve hizmet konularına yönelik her türlü araştırma, inceleme, etüt vb. çalışmalar yapabilir; süreli, süresiz yayın çıkarabilir; bilimsel, sosyal, kültürel, entelektüel, popüler, teknik, sportif olaylar, gösteriler, toplantılar, geziler vb. düzenleyebilir. Bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalayabilir.