DAİMFED

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu
KURUMSAL

Üyelik Sistemimiz

Üyelerle ilgili esaslar şunlardır;

 1. Federasyona üye olmak isteyen aynı amaçla çalışan derneklerin Federasyon başkanlığına Federasyona üyelikle ilgili evraklarla birlikte yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru yapan derneğe bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye dernek, bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir.
 2. Federasyonun asıl üyeleri, federasyonun kurucu dernek delegeleri ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen derneklerin delegeleridir.
 3. Federasyonu önemli katkıları bulunan dernekler Genel kurul kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. İsterlerse aidat verebilirler. Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Üye derneklerin mülkleri üzerinde federasyon hiçbir talepte bulunamaz.

Üye Derneklerin Yükümlülükleri:

 1. Federasyona üye dernekler bu tüzükte yazılı tüm hükümlere riayet etmek zorundadır.
 2. Dernekler faaliyetlerindeki kendi tüzükleri ile sınırlı ve sorumlu oldukları gibi, Federasyon üyesi olduktan sonra Federasyon tüzüğüne ve buna göre hazırlanacak olan yönetmelik ve genel kurul, yönetim kurulu tarafından verilecek kararlara mutlaka uymak zorundadır.
 3. Üye dernekler yapacakları genel kurul toplantılarını en az 15 gün önceden federasyon başkanlığına ulaşacak şekilde bildirirler. Ve bu esnada yönetim, denetim kurulu raporları ile harcamalarını gösteren hesap özetini ve genel kurula katılacak delegelerin listelerini federasyon başkanlığına ulaştırırlar. Derneklerce federasyon genel kuruluna delege adayı olarak gösterilenlerin emekli muhtarlar ve daha önce muhtarlık yapmış olanlar ile halen çalışan muhtarlar arasından seçilmesine özen gösterirler.
 4. Federasyona üye dernekler üye sayısına bağlı kalmaksızın, Federasyon genel kurulunda derneği temsil etmek üzere 5 asil 5 yedek üye belirleyip, Federasyon genel kurulundan en az 30 gün önce federasyona bildirir. Derneklerin son genel kurulunda seçilmiş delegeleri federasyon genel kurulunda derneği temsil eder.

Üyelikten Çıkma

Her üye dernek genel kurul kararıyla yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir.

Üye derneğin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

 1. Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,
 4. Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. DAİMFED Tüzük hükümleri, İç Yönetmelikleri ve İş Ahlakı İlkeleri’ne aykırı davranmaktan ötürü haklarında Etik Kurul tarafından üyelikten çıkarılma şeklinde bir görüşün Yönetim Kuruluna iletilmesi.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.